CDaoWorkspace::IsOpen

BOOL IsOpen นี้ const;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าวัตถุในพื้นที่ทำงานถูกเปิด 0 อื่น?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อดูว่า วัตถุCDaoWorkspaceได้รับการเปิด — นั่นคือ ว่าวัตถุ MFC ได้ถูกเตรียมใช้งาน โดยการเรียกเมื่อต้องการเปิดหรือการโทรที่ต้องการสร้าง คุณสามารถเรียกสมาชิกใด ๆ ของพื้นที่ทำงานที่อยู่ในสถานะเปิดฟังก์ชัน?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน ให้ดูบทความ DAO พื้นที่ทำงานในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

ภาพรวม CDaoWorkspace |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index