CDaoTableDef::GetDateCreated

COleDateTime GetDateCreated ()
โยน (CDaoException, CMemoryException);

ส่งกลับค่า

ค่าประกอบด้วยวันและเวลาของการสร้างของตารางต้นแบบวัตถุCDaoTableDef?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อกำหนดวันและเวลาที่ต้นแบบตารางที่มีสร้างวัตถุCDaoTableDef?

การตั้งค่าวันและเวลาที่ได้รับมาจากคอมพิวเตอร์ที่ตารางพื้นฐานจะถูกสร้าง หรือปรับปรุงล่า สุด ในสภาพแวดล้อมแบบผู้ใช้หลายคน ผู้ใช้ควรได้รับการตั้งค่าเหล่านี้โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์แฟ้มเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง กล่าวคือ ไคลเอนต์ทั้งหมดควรใช้แหล่งเวลา "มาตรฐาน" — จากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งที?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ tabledefs ดูบทความ DAO Tabledefและ DAO Tabledef: Tabledefs โดยใช้ในVisual c ++ Programmer's Guide สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดูหัวข้อ "ฐาน LastUpdated คุณสมบัติ" ในวิธีใช้ DAO?

ภาพรวม CDaoTableDef |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDaoTableDef::GetLastDateUpdated(&N)

Index