CDaoRecordset::CanScroll

BOOL CanScroll นี้ const;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าคุณสามารถเลื่อนดูระเบียน 0 มิฉะนั้น?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อกำหนดว่า ชุดระเบียนให้เลื่อน ถ้าคุณเรียกเปิดกับdbForwardOnlyชุดระเบียนสามารถเพียงเลื่อนไปข้างหน้า?

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำทางผ่านชุดระเบียน ให้ดูบทความ DAO Recordset: ชุดระเบียนนำทางในVisual c ++ Programmer's Guide สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดูหัวข้อ "การวางตำแหน่งปัจจุบันระเบียนชี้กับดาว" ในวิธีใช้ DAO?

ภาพรวม CDaoRecordset |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCDaoRecordset::CanAppend, CDaoRecordset::CanBookmark, CDaoRecordset::CanRestart, CDaoRecordset::CanTransact, CDaoRecordset::CanUpdate, CDaoRecordset::Open(&N)

Index