CDaoQueryDef::IsOpen

BOOL IsOpen นี้ const;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าวัตถุCDaoQueryDefในปัจจุบันเปิด 0 อื่น?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อกำหนดว่า วัตถุCDaoQueryDefเปิดอยู่ในปัจจุบัน Querydef ต้องอยู่ในสถานะเปิดก่อนที่ใช้ดำเนินการโทร หรือเมื่อต้อง การสร้างวัตถุCDaoRecordset เมื่อต้องการย้าย querydef เข้าสู่สถานะการเปิดเรียกสร้าง(สำหรับแบบใหม่ querydef) หรือเปิด(สำหรับ querydef มีอยู่แล้ว)?

ดูบทความสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ querydefs, DAO QuerydefในVisual c ++ Programmer ของคำแนะนำ?

ภาพรวม CDaoQueryDef |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index