สมาชิกของคลาส CDaoFieldExchange

ข้อมูลสมาชิก

m_nOperation การดำเนินการของ dfx ไม่ถูกต้องถูกดำเนินการ โดยการเรียกในปัจจุบันของชุดระเบียนDoFieldExchangeสมาชิกฟังก์ชัน?
m_prs ตัวชี้ไปยังชุดระเบียนบน dfx ไม่ถูกต้องซึ่งจะมีการดำเนินการ?

ฟังก์ชันของสมาชิก

IsValidOperation กลับไม่ใช่ศูนย์ถ้าการดำเนินการปัจจุบันจะเหมาะสมสำหรับชนิดของฟิลด์ที่ถูกปรับปรุง?
SetFieldType ระบุชนิดของชุดระเบียนข้อมูลสมาชิก — คอลัมน์หรือพารามิเตอร์ — แสดง โดยทั้งหมดต่อมาเรียกใช้ฟังก์ชัน dfx ไม่ถูกต้องจนกว่าการเรียกถัดไปเพื่อSetFieldType?

ภาพรวม CDaoFieldExchange |nbsp แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index