สมาชิกของคลาส CCtrlView

ก่อสร้าง

CCtrlView โครงสร้างวัตถุCCtrlView?

ข้อมูลสมาชิก

m_strClass ประกอบด้วยชื่อคลาส Windows สำหรับมุมมองคลา?
m_dwDefaultStyle ประกอบด้วยลักษณะเริ่มต้นสำหรับมุมมองคลา?

ภาพรวม CCtrlView |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index