สมาชิกของคลาส CCriticalSection

ก่อสร้าง

CCriticalSection โครงสร้างวัตถุCCriticalSection?

วิธีการ

ปลดล็อก รุ่นวัตถุCCriticalSection ?
ล็อก ใช้ในการเข้าถึงวัตถุCCriticalSection?

ภาพรวม CCriticalSection |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index