CCriticalSection::CCriticalSection

CCriticalSection ( );

หมายเหตุ

โครงสร้างวัตถุCCriticalSection การเข้าถึง หรือปล่อยวัตถุCCriticalSectionสร้างแบบCSingleLock วัตถุ และเรียกสมาชิกล็อคและปลดล็อกฟังก์ชัน ถ้าวัตถุCCriticalSectionการใช้งานแบบสแตนด์อโลน เรียกใช้ฟังก์ชันสมาชิกปลดล็อกออก?

ภาพรวม CCriticalSection |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index