CControlBar::m_bAutoDelete

หมายเหตุ

m_bAutoDeleteคือตัวแปรของชนิดBOOLสาธารณะ ถ้ามันไม่ใช่ศูนย์เมื่อวัตถุแถบควบคุม Windows ถูกทำลาย วัตถุCControlBarจะถูกลบออก?

มักจะมีการฝังตัววัตถุแถบควบคุมในวัตถุกรอบหน้าต่างบาน ในกรณีนี้ ที่m_bAutoDeleteคือ 0 ได้เนื่องจากวัตถุที่ฝังตัวควบคุมแถบถูกทำลายเมื่อหน้าต่างเฟรมถูกทำลาย?

ตั้งค่าตัวแปรนี้เป็นค่าไม่ใช่ศูนย์ถ้าคุณจัดสรรวัตถุCControlBarในกอง และคุณไม่ได้วางแผนที่จะเรียกลบ?

ภาพรวม CControlBar |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCWnd::DestroyWindow(&N)

Index