CControlBar::IsFloating

BOOL IsFloating นี้ const;

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าแถบควบคุมจะลอย 0 อื่น?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อตรวจสอบว่าแถบควบคุมลอย หรือเทียบชิดขอบ?

เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะของแถบควบคุมจากเทียบชิดขอบให้ลอย โทรCFrameWnd::FloatControlBar?

ภาพรวม CControlBar |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFrameWnd::FloatControlBar(&N)

Index