CControlBar::GetCount

int GetCount ( ) const;

ส่งกลับค่า

หมายเลขของไม่ใช่-HWNDรายการบนวัตถุCControlBar ฟังก์ชันนี้ส่งกลับค่า 0 สำหรับวัตถุCDialogBar?

หมายเหตุ

ส่งกลับจำนวนไม่ใช่-HWNDรายการบนวัตถุCControlBar ชนิดของสินค้าขึ้นบนวัตถุได้รับ: บานหน้าต่างสำหรับ วัตถุCStatusBarและปุ่ม และตัวคั่นสำหรับวัตถุCToolBar?

ภาพรวม CControlBar |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCToolBar::SetButtons, CStatusBar::SetIndicators, CStatusBar, CToolBar, CDialogBar(&N)

Index