CControlBar::GetBarStyle

DWORD GetBarStyle ( );

ส่งกลับค่า

ตั้งค่าCBRS_ (ลักษณะแถบควบคุม) ปัจจุบันสำหรับแถบควบคุม ดูCControlBar::SetBarStyleสำหรับรายการลักษณะที่มีอยู่ทั้งหมด?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าCBRS_ (ลักษณะแถบควบคุม) ที่ถูกตั้งค่าสำหรับแถบควบคุม ไม่มีจัดการลักษณะWS_ (ลักษณะของหน้าต่าง)?

ภาพรวม CControlBar |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCControlBar::SetBarStyle(&N)

Index