CCommonDialog

CCommonDialogเป็นฐานชั้นเรียนที่ encapsulate ฟังก์ชันการทำงานของกล่องโต้ตอบทั่วไป Windows:

#รวม lt;afxdlgs.h>

สมาชิกของคลาส|nbsp คลาสพื้นฐาน| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCFileDialog, CFontDialog, CColorDialog, CPageSetupDialog, CPrintDialog, CFindReplaceDialog, COleDialog(&N)

Index