CCommandLineInfo::m_bRunEmbedded

หมายเหตุ

บ่งชี้ว่า ค่าสถานะ/Embeddingพบบนบรรทัดคำสั่ง ถ้าจริงซึ่งหมายความว่า เริ่มต้นสำหรับการแก้ไขรายการฝังตัวของ OLE?

ภาพรวม CCommandLineInfo |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCCommandLineInfo::m_bShowSplash, CWinApp::ProcessShellCommand(&N)

Index