CCommandLineInfo::CCommandLineInfo

CCommandLineInfo ();

หมายเหตุ

ตัวสร้างนี้สร้างวัตถุCCommandLineInfoด้วยค่าเริ่มต้น ค่าเริ่มต้นจะแสดงหน้าจอป้าย (m_bShowSplash = จริง) และ การดำเนินการคำสั่งสร้างบนเมนูแฟ้ม (m_nShellCommand = NewFile)?

กรอบแอพลิเคชันเรียกใช้ParseParamเพื่อเติมข้อมูลสมาชิกของวัตถุนี้?

ภาพรวม CCommandLineInfo |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCCommandLineInfo::ParseParam(&N)

Index