CComboBoxEx::GetItem

BOOL GetItem (COMBOBOXEXITEM * pCBItem );

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้าการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ 0 อื่น?

พารามิเตอร์

pCBItem

ตัวชี้ไปยัง COMBOBOXEXITEMโครงสร้างที่จะได้รับข้อมูลสินค้า?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ฟังก์ชันการทำงานของข้อความ CBEM_GETITEMตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK?

ภาพรวม CComboBoxEx |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBoxEx::SetItem, CComboBoxEx::InsertItem(&N)

Index