CComboBoxEx::GetImageList

(CImageList * GetImageList) const;

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังวัตถุCImageList ถ้ามันล้มเหลว นี้สมาชิกฟังก์ชันส่งกลับค่า NULL?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกจะได้รับตัวชี้ไปยังรายการรูปภาพที่ใช้ โดยตัวควบคุมCComboBoxEx?

CImageListวัตถุชี้ไปตามค่าส่งกลับคือ วัตถุชั่วคราว และถูกทำลายในช่วงเวลาการประมวลผลไม่ได้ใช้งานถัดไป?

ภาพรวม CComboBoxEx |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBoxEx::SetImageList, COMBOBOXEXITEM(&N)

Index