CComboBoxEx::GetExtendedStyle

DWORD GetExtendedStyle นี้ const;

ส่งกลับค่า

DWORD value ที่ประกอบด้วยลักษณะแบบขยายที่จะใช้สำหรับตัวควบคุมกล่องคำสั่งผสม?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อให้ได้ลักษณะเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับการ control.nbsp CComboBoxEx ดู ComboBoxEx ควบคุมขยายลักษณะในPlatform SDKสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะเหล่านี้(&N)?

ภาพรวม CComboBoxEx |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBoxEx::SetExtendedStyle(&N)

Index