CComboBoxEx::GetEditCtrl

CEdit * GetEditCtrl ();

ส่งกลับค่า

ตัวชี้ไปยังวัตถุCEdit?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกจะได้รับตัวชี้ไปยังตัวควบคุมการแก้ไขสำหรับกล่องคำสั่งผสม ตัวควบคุมCComboBoxExใช้กล่องแก้ไขเมื่อมันถูกสร้างขึ้น ด้วยลักษณะCBS_DROPDOWN?

CEditวัตถุชี้ไปตามค่าส่งกลับคือ วัตถุชั่วคราว และถูกทำลายในช่วงเวลาการประมวลผลไม่ได้ใช้งานถัดไป?

ภาพรวม CComboBoxEx |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBoxEx::Create(&N)

Index