CComboBoxEx::DeleteItem

int DeleteItem (int iIndex );

ส่งกลับค่า

หมายเลขของรายการที่เหลือในตัวควบคุม ถ้าiIndexไม่ถูกต้อง ฟังก์ชันจะส่งกลับCB_ERR?

พารามิเตอร์

iIndex

Zero-based ดัชนีของสินค้าที่จะถูกเอาออก?

หมายเหตุ

ฟังก์ชันนี้สมาชิกใช้ฟังก์ชันการทำงานของข้อความ CBEM_DELETEITEMตามที่อธิบายไว้ในPlatform SDK เมื่อคุณเรียกใช้ DeleteItem, WM_NOTIFYข้อความแจ้งเตือนCBEN_DELETEITEMจะถูกส่งไปยังหน้าต่างหลัก?

ภาพรวม CComboBoxEx |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index