CComboBoxEx::CComboBoxEx

CComboBoxEx ();

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อสร้างวัตถุCComboBoxEx?

ภาพรวม CComboBoxEx |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBoxEx::Create, CComboBox(&N)

Index