CComboBox::SetTopIndex

int SetTopIndex (int nIndex );

ส่งกลับค่า

ศูนย์ถ้าสำเร็จ หรือLB_ERRถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น?

พารามิเตอร์

nIndex

ระบุดัชนี zero-based ของกล่องรายการสินค้า?

หมายเหตุ

เพื่อให้แน่ใจว่า รายการเฉพาะจะมองเห็นได้ในส่วนกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสม?

ระบบเลื่อนกล่องรายการจนกว่าสินค้าที่ระบุโดยnIndexปรากฏขึ้นด้านบนของกล่องรายการ หรือช่วงสูงสุดเลื่อนแล้ว?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBox::GetTopIndex, CB_SETTOPINDEX(&N)

Index