CComboBox::SetItemData

int SetItemData ( int nIndex, DWORD dwItemData );

ส่งกลับค่า

CB_ERRถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น?

พารามิเตอร์

nIndex

ประกอบด้วยดัชนีแบบ zero-based สินค้าเพื่อตั้งค่า?

dwItemData

ประกอบด้วยค่าใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับสินค้า?

หมายเหตุ

ตั้งค่า 32 บิตที่สัมพันธ์กับรายการที่ระบุในกล่องคำสั่งผสม ใช้ฟังก์ชันสมาชิกSetItemDataPtrถ้าสินค้า 32 บิตจะเป็นตัวชี้?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBox::GetItemData, CComboBox::GetItemDataPtr, CComboBox::SetItemDataPtr, CB_SETITEMDATA, CComboBox::AddString, CComboBox::InsertString(&N)

Index