CComboBox::SetHorizontalExtent

โมฆะ SetHorizontalExtent (UINT nExtent );

พารามิเตอร์

nExtent

ระบุจำนวนของพิกเซลได้ โดยที่ส่วนกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสมสามารถจะเลื่อนตามแนวนอน?

หมายเหตุ

ตั้งค่าความกว้าง พิกเซล ได้ที่ส่วนกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสมสามารถจะเลื่อนตามแนวนอน ถ้าความกว้างของกล่องรายการมีขนาดเล็กกว่านี้ค่า แถบเลื่อนแนวนอนจะเลื่อนตามแนวนอนในกล่องรายการ ถ้าความกว้างของกล่องรายการเท่ากับ หรือมากกว่าค่านี้ แถบเลื่อนแนวนอนถูกซ่อนอยู่ หรือ ถ้ากล่องคำสั่งผสมมีลักษณะCBS_DISABLENOSCROLLปิดใช้งาน?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBox::GetHorizontalExtent, CB_SETHORIZONTALEXTENT(&N)

Index