CComboBox::SetCurSel

int SetCurSel ( int nSelect );

ส่งกลับค่า

ดัชนีของรายการที่เลือกถ้าข้อความเป็นสำเร็จ zero-based ส่งคืนค่าเป็นCB_ERRถ้าnSelectมากกว่าจำนวนของรายการในรายการ หรือ ถ้าnSelectถูกตั้งค่าเป็นเลข– 1 ซึ่งล้างสิ่งที่เลือก?

พารามิเตอร์

nSelect

ระบุดัชนี zero-based ของสายอักขระที่เลือก ถ้าออก– 1 ส่วนที่เลือกปัจจุบันในกล่องรายการ และตัวควบคุมการแก้ไขถูกล้าง?

หมายเหตุ

เลือกสายอักขระในกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสม ถ้าจำเป็น กล่องรายการแบบเลื่อนสายลงในมุมมอง (ถ้ามองเห็นกล่องรายการ) ข้อความในตัวควบคุมการแก้ไขของกล่องคำสั่งผสมจะเปลี่ยนเป็นการสะท้อนถึงการเลือกใหม่ ส่วนที่เลือกในกล่องรายการใด ๆ ก่อนหน้านี้จะถูกเอาออก?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBox::GetCurSel, CB_SETCURSEL(&N)

Index