CComboBox::ResetContent

โมฆะ ResetContent ( );

หมายเหตุ

เอารายการทั้งหมดจากรายการกล่อง และแก้ไขตัวควบคุมของกล่องคำสั่งผสม?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbsp CB_RESETCONTENT(&N)

Index