CComboBox::Paste

โมฆะ Paste( );

หมายเหตุ

แทรกข้อมูลจากคลิปบอร์ดไปตัวควบคุมการแก้ไขของกล่องคำสั่งผสมที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน ข้อมูลจะถูกแทรกเฉพาะถ้าคลิปบอร์ดประกอบด้วยข้อมูลในรูปแบบCF_TEXT?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBox::Clear, CComboBox::Copy, CComboBox::Cut, WM_PASTE(&N)

Index