CComboBox::GetTopIndex

int GetTopIndex (const);

ส่งกลับค่า

ดัชนีรายการแรกที่แสดงในส่วนกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสมถ้าสำเร็จ zero-based CB_ERRอื่น?

หมายเหตุ

ดึง zero-based ดัชนีของรายการแรกที่แสดงในส่วนกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสม ตอนแรก 0 อยู่ด้านบนของกล่องรายการ แต่ถ้ากล่องรายการอยู่นอก สินค้าอื่นอาจจะอยู่ด้านบน?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBox::SetTopIndex, CB_GETTOPINDEX(&N)

Index