CComboBox::GetLocale

LCID GetLocale ( ) const

ส่งกลับค่า

ค่าตำแหน่งที่ตั้งของตัวระบุ (LCID) สำหรับสายอักขระนั้นในกล่องคำสั่งผสม?

หมายเหตุ

ดึงท้องถิ่นที่ใช้กล่องคำสั่งผสม ตำแหน่งที่ตั้งที่ใช้ ตัวอย่าง เพื่อกำหนดลำดับการจัดเรียงของสายอักขระนั้นในกล่องคำสั่งผสมที่ถูกเรียงลำดับ?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBox::SetLocale, :: GetStringTypeW, :: GetSystemDefaultLCID, :: GetUserDefaultLCID(&N)

Index