CComboBox::GetLBTextLen

int GetLBTextLen ( int nIndex ) const

ส่งกลับค่า

ความยาวของสายอักขระไบต์ ยกเว้นอักขระ null terminating ถ้าnIndexไม่ได้ระบุดัชนีแบบถูกต้อง ส่งคืนค่าเป็นCB_ERR?

พารามิเตอร์

nIndex

ประกอบด้วยดัชนี zero-based ของสายอักขระในกล่องรายการ?

หมายเหตุ

ได้รับความยาวของสายอักขระในกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสม?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBox::GetLBText, CB_GETLBTEXTLEN(&N)

Index