CComboBox::GetHorizontalExtent

UINT GetHorizontalExtent นี้ const;

ส่งกลับค่า

เลื่อนความกว้างของส่วนกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสม พิกเซล?

หมายเหตุ

ดึงข้อมูลจากกล่องคำสั่งผสมความกว้างเป็นพิกเซลได้ โดยที่ส่วนกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสมสามารถจะเลื่อนตามแนวนอน นี่คือสามารถใช้ได้เฉพาะถ้าส่วนกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสมมีแถบเลื่อนแนวนอน?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCListBox::SetHorizontalExtent, CB_GETHORIZONTALEXTENT(&N)

Index