CComboBox::GetExtendedUI

BOOL GetExtendedUI ( ) const

ส่งกลับค่า

ไม่ใช่ศูนย์ถ้ากล่องคำสั่งผสมมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบขยาย 0 อื่น?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันGetExtendedUIสมาชิกเพื่อตรวจสอบว่า กล่องคำสั่งผสมมีอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้เริ่มต้นหรือส่วนติดต่อผู้ใช้แบบขยาย ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบขยายสามารถระบุได้ดังนี้:

เลื่อนในตัวควบคุมคงถูกปิดใช้งานเมื่อรายการสินค้าไม่สามารถมองเห็นได้ (ลูกศรแป้นถูกปิดใช้งาน)?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBox::SetExtendedUI, CB_GETEXTENDEDUI(&N)

Index