CComboBox::GetEditSel

DWORD GetEditSel ( ) const

ส่งกลับค่า

ค่า 32 บิตที่ประกอบด้วยตำแหน่งเริ่มต้นในใบสั่งต่ำคำและตำแหน่งของอักขระ nonselected แรกหลังจากการสิ้นสุดของส่วนที่เลือกในคำสูงใบสั่ง หากมีใช้ฟังก์ชันนี้ในกล่องคำสั่งผสมโดยไม่มีตัวควบคุมการแก้ไขCB_ERRจะถูกส่งกลับ?

หมายเหตุ

ได้รับตำแหน่งอักขระเริ่มต้น และสิ้นสุดของส่วนที่เลือกปัจจุบันในตัวควบคุมการแก้ไขของกล่องคำสั่งผสม?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBox::SetEditSel, CB_GETEDITSEL(&N)

Index