CComboBox::GetDroppedControlRect

โมฆะ GetDroppedControlRect ( LPRECT lprect ) const

พารามิเตอร์

lprect

RECTโครงสร้างที่จะได้รับพิกัดจุด?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันGetDroppedControlRectสมาชิกเพื่อเรียกหน้าจอพิกัดของกล่องมองเห็น (สายหลุดลง) รายการของกล่องคำสั่งผสมแบบหล่นลง?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbsp CB_GETDROPPEDCONTROLRECT(&N)

Index