CComboBox::GetCurSel

int GetCurSel ( ) const

ส่งกลับค่า

Zero-based ดัชนีของรายการที่เลือกในปัจจุบันในกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสม หรือCB_ERRถ้าไม่มีรายการใดถูกเลือก?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเพื่อกำหนดว่ารายการใดในกล่องคำสั่งผสมถูกเลือก GetCurSelส่งกลับค่าดัชนีลงในรายการ?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBox::SetCurSel, CB_GETCURSEL(&N)

Index