CComboBox::GetCount

int GetCount ( ) const

ส่งกลับค่า

หมายเลขของสินค้า ส่งกลับนับเป็นมากกว่าค่าดัชนีของรายการสุดท้าย (ดัชนีคือ zero-based) มันคือCB_ERRถ้ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกเรียกข้อมูลหมายเลขของรายการในส่วนกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสม?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbsp CB_GETCOUNT(&N)

Index