CComboBox::DeleteString

int DeleteString ( UINT nIndex );

ส่งกลับค่า

หากค่าส่งกลับมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 0 แล้วเป็นจำนวนของสตริงข้อความที่เหลือในรายการนั้น ส่งคืนค่าเป็นCB_ERRหากnIndexระบุดัชนีมากกว่าแล้วหมายเลขของสินค้าในรายการ?

พารามิเตอร์

nIndex

ระบุดัชนีกับสตริงที่จะถูกลบ?

หมายเหตุ

ลบสายอักขระในกล่องรายการของกล่องคำสั่งผสม?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBox::InsertString, CComboBox::AddString, CB_DELETESTRING(&N)

Index