CComboBox::DeleteItem

เสมือน โมฆะ DeleteItem ( LPDELETEITEMSTRUCT lpDeleteItemStruct );

พารามิเตอร์

lpDeleteItemStructnbsp  ตัวยาวชี้ไปยัง Windows DELETEITEMSTRUCTโครงสร้างที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับรายการถูกลบ ดูCWnd::OnDeleteItemสำหรับคำอธิบายของโครงสร้างนี้(&N)?

หมายเหตุ

เรียกว่าตามกรอบเมื่อผู้ใช้ลบรายการจากเจ้าของวาดCComboBoxวัตถุ หรือขัดกล่องคำสั่งผสม เริ่มต้นใช้งานฟังก์ชันนี้ไม่ทำสิ่งใด ๆ แทนที่ฟังก์ชันนี้ในการออกตั๋วใหม่กล่องคำสั่งผสมตามความจำเป็น?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBox::CompareItem, CComboBox::DrawItem, CComboBox::MeasureItem, WM_DELETEITEM(&N)

Index