CComboBox::Cut

โมฆะ Cut( );

หมายเหตุ

ลบ (ตัด) ส่วนที่เลือกปัจจุบัน ถ้ามี ในกล่องคำสั่งผสมแก้ไขควบคุม และการคัดลอกข้อความถูกลบไปไว้บนคลิปบอร์ดในรูปแบบCF_TEXT?

เมื่อต้องการลบส่วนที่เลือกปัจจุบัน โดยไม่มีการวางข้อความถูกลบไปไว้บนคลิปบอร์ด เรียกใช้ฟังก์ชันสมาชิกชัดเจน?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBox::Clear, CComboBox::Copy, CComboBox::Paste, WM_CUT(&N)

Index