CComboBox::Copy

โมฆะ Copy( );

หมายเหตุ

คัดลอกส่วนที่เลือกปัจจุบัน ถ้ามี ในตัวควบคุมการแก้ไขของกล่องคำสั่งผสมลงในคลิปบอร์ดในรูปแบบCF_TEXT?

ภาพรวม CComboBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCComboBox::Clear, CComboBox::Cut, CComboBox::Paste, WM_COPY(&N)

Index