สมาชิกของคลาส CColorDialog

ข้อมูลสมาชิก

m_cc โครงสร้างที่ใช้ในการปรับแต่งการตั้งค่าของกล่องโต้ตอบ?

ก่อสร้าง

CColorDialog โครงสร้างวัตถุCColorDialog?

การดำเนินการ

DoModal แสดงกล่องโต้ตอบสี และอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการเลือก?
GetColor ส่งกลับค่าเป็นโครงสร้างของCOLORREFที่ประกอบด้วยค่าของสีที่เลือก?
GetSavedCustomColors ดึงสีแบบกำหนดเองที่สร้างขึ้น โดยผู้ใช้?
SetCurrentColor บังคับให้เลือกสีปัจจุบันเป็นสีที่ระบุ?

Overridables

OnColorOK แทนสีที่ป้อนลงในกล่องโต้ตอบการตรวจสอบ?

ภาพรวม CColorDialog |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index