CColorDialog::SetCurrentColor

โมฆะ SetCurrentColor ( COLORREF clr );

พารามิเตอร์

clr

ค่าสี RGB?

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้หลังจากโทรDoModalบังคับการเลือกสีปัจจุบันกับค่าสีระบุไว้ในclr ฟังก์ชันนี้ถูกเรียกจากภายในตัวจัดการข้อความหรือOnColorOK กล่องโต้ตอบจะปรับปรุงผู้เลือกตามค่าของพารามิเตอร์clrโดยอัตโนมัติ?

ภาพรวม CColorDialog |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCColorDialog::GetColor, CColorDialog::OnColorOK(&N)

Index