CCmdUI::m_nIndex

หมายเหตุ

ดัชนีของเมนูสินค้า ปุ่มแถบเครื่องมือ หรือวัตถุอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้อื่นแทน โดยวัตถุCCmdUI?

ภาพรวม CCmdUI |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index