CCmdUI::ContinueRouting

โมฆะ ContinueRouting ( );

หมายเหตุ

เรียกฟังก์ชันนี้สมาชิกจะทราบกลไกในสายงานการผลิตคำสั่งเพื่อดำเนินต่อข้อความปัจจุบันลงลูกโซ่ของตัวจัดการสายงานการผลิต?

นี้คือฟังก์ชันสมาชิกขั้นสูงที่ควรใช้ร่วมกับตัวจัดการการON_COMMAND_EXที่ส่งกลับค่าเป็น FALSE ดูข้อมูลเพิ่มเติม21 หมายเหตุทางเทคนิค?

ภาพรวม CCmdUI |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index