สมาชิกของคลาส CCmdTarget

แอตทริบิวต์

FromIDispatch ส่งกลับตัวชี้ไปยังวัตถุCCmdTargetที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้IDispatch?
GetIDispatch ส่งกลับตัวชี้ไปยังวัตถุIDispatchที่เกี่ยวข้องกับวัตถุCCmdTarget?
IsResultExpected กลับไม่ใช่ศูนย์ถ้าฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติควรส่งคืนค่า?

การดำเนินการ

BeginWaitCursor แสดงเคอร์เซอร์เป็นเคอร์เซอร์ hourglass มี?
EnableAutomation อนุญาตให้ OLE automation สำหรับวัตถุCCmdTarget?
EndWaitCursor กลับไปก่อนหน้าเคอร์เซอร์?
RestoreWaitCursor คืนค่าเคอร์เซอร์ hourglass?

Overridables

OnCmdMsg ข้อความคำสั่งของกระบวนการผลิตและ dispatches?
OnFinalRelease ลบหลังจากการอ้างอิงของ OLE สุดท้ายออก?

ภาพรวม CCmdTarget |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index