สมาชิกของคลาส CClientDC

ก่อสร้าง

CClientDC โครงสร้างวัตถุCClientDCที่เชื่อมต่อกับCWnd?

ข้อมูลสมาชิก

m_hWnd HWNDของหน้าต่างที่CClientDCนี้มีผลบังคับใช้?

ภาพรวม CClientDC |nbsp พื้นฐานชั้นสมาชิก| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index