CClientDC::m_hWndnbsp(&N);

หมายเหตุ

HWNDของตัวชี้CWndที่ใช้ในการสร้างวัตถุCClientDC m_hWndเป็นตัวแปรที่ได้รับการป้องกัน?

ภาพรวม CClientDC |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

Index