CCheckListBox::SetCheckStyle

โมฆะ SetCheckStyle (UINT nStyle );

พารามิเตอร์

nStyle

กำหนดลักษณะของกล่องกาเครื่องหมายในกล่องรายการตรวจสอบ?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตั้งค่าลักษณะของกล่องกาเครื่องหมายในกล่องรายการตรวจสอบ มีลักษณะที่ถูกต้อง:

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะเหล่านี้ ดูลักษณะของปุ่ม?

ภาพรวม CCheckListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCCheckListBox::SetCheck, CCheckListBox::GetCheck, CCheckListBox::GetCheckStyle(&N)

Index