CCheckListBox::GetCheckStyle

() GetCheckStyle UINT;

ส่งกลับค่า

ลักษณะของกล่องกาเครื่องหมายของตัวควบคุม?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อให้ได้ลักษณะของกล่องรายการตรวจสอบ สำหรับข้อมูลในลักษณะที่เป็นไปได้ ดูSetCheckStyle?

ภาพรวม CCheckListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCCheckListBox::OnGetCheckPosition, CCheckListBox::SetCheck, CCheckListBox::SetCheckStyle, CCheckListBox::GetCheck(&N)

Index