CCheckListBox::GetCheck

int GetCheck (int nIndex );

ส่งกลับค่า

ศูนย์ถ้าสินค้าไม่เช็ค 1 ถ้ามีการตรวจสอบ และ 2 ถ้าไม่ทราบแน่ชัด?

พารามิเตอร์

nIndex

ดัชนีของรายการมีสถานะการกาเครื่องหมายจะถูกเรียก?

หมายเหตุ

เรียกใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อพิจารณาตรวจสอบสถานะของสินค้า?

ภาพรวม CCheckListBox |nbsp สมาชิกของคลาส| แผนภูมิของลำดับชั้น(&N)

ดูเพิ่มเติมnbspCCheckListBox::OnGetCheckPosition, CCheckListBox::SetCheck, CCheckListBox::SetCheckStyle, CCheckListBox::GetCheckStyle(&N)

Index